Korte geschiedenis van de kerk

 Korte geschiedenis van “DE KERK”

In 1890 werd aan de Uiterdijk te Onderdendam een perceel met lokaal, kosterswoning en twee te verhuren kamers aangekocht door J. Wiersema om kerkdiensten en catechisatie te houden voor de Gereformeerde inwoners van Onderdendam. Diensten en catechisatie werden wisselend vanuit Bedum of Middelstum verzorgd.

Van 1883 – 1914 heeft men in de kerkeraad van Bedum en in de classis van Bedum gesproken over het zelfstandig worden van de Gereformeerde gemeente Onderdendam.

Op 5 juli 1914 werd tijdens de kerkeraadsvergadering te Bedum de kerkeraad en de diakenen gekozen voor de nieuwe Gereformeerde gemeente Onderdendam. Grenzen der kerkelijke gemeenten werden vastgesteld tussen Onderdendam en Bedum, Middelstum en Waffum en later Kantens.

Er werd gezocht naar een passende pastorie (Bedumerweg 22), en de scriba werd verzocht een predikant te zoeken om “het Woord hier te verkondigen”. Er werd ook gekeken naar een avondmaalservies.

1919 werd Ds. H. Veldkamp als predikant aangesteld.

In 1926 werd deze opgevolgd door Ds. H. Brink. Onder deze dominee groeide de gemeente gestaag en werden verenigingen opgericht zoals: mannenvereniging, Jongelingsvereniging en de meisjesvereniging.

Op 20 februari 1931 is de gemeente uit het gebouw aan de Uiterdijk gegroeid en werd gesproken over de aankoop van percelen grond aan de Bedumerweg. Op 3 maart werd architect A. Wiersema gevraagd een nieuwe kerk te bouwen aan de Bedumerweg. Deze werd op 12 januari 1933 in gebruik genomen.

2 December 1932 werd besloten een pastorie te bouwen naast de kerk, A. Wiersema is ook hiervan de architect.

De gemeentezang bij de kerkdienst werd in het begin begeleid door de Chr. Muziekvereniging “Juliana”. In 1936 werd een orgel, twee klavieren, besteld bij Falks en Verkouten te Rotterdam en op 2 december 1936 in gebruik genomen.

Het oude kerkgebouw aan de Uiterdijk wordt nu verenigingsgebouw met de naam “Rehoboth” – “de Heere heeft ruimte gemaakt”.

De kerkscheuring van 1944 heeft ook in Onderdendam zijn sporen nagelaten. De strijd heeft meer dan een jaar geduurd en op aanraden van de Classis te Bedum bleef de gemeente trouw aan de Synode. Als de rust is weergekeerd, geeft Ds. Brink in juli 1945 te kennen dat hij zich “vrijmaakt van het Synodaal verband” en vertrekt naar Bedum.

In 1960 voldoet Rehoboth niet meer aan de eisen van de tijd. Er worden plannen gemaakt voor een grote renovatie. Die zal er niet komen, want in 1962 werd het dorpshuis “Zijlvesterhoek” gebouwd als verenigingsgebouw voor heel Onderdendam. In 1965 werd Rehoboth verkocht.

In 1974 werd besloten de kerk uit te breiden met een toiletgroep en een keukentje. Op de zolder werd een nieuwe vergaderruimte ingericht.

In 1979 werd de kerkzaal en de consistoriekamer opgeknapt en opnieuw geschilderd. Een speciale kleurencommissie heeft zich over de kleurstelling gebogen en op 1 februari 1980 kon de kerk met “nieuwe verlichting en vloerbedekking” weer in gebruik worden genomen.

 

Vanaf de 80er jaren komen de eerste tekenen van de ontkerkelijking. Het verenigingsleven loopt terug, het aantal actieve gemeenteleden neemt af.

In 2015 zijn er te weinig actieve gemeenteleden om de kerk te onderhouden en de diensten te verzorgen. In december is de kerk en pastorie overgedragen aan de Stichting Oude Groninger kerken.

 

 

De bouw van de kerk 1932

De kerk rond 1950

Interieur rond 1950

De kerk in 2019